Czy w jednym zakładzie można mieć dwie umowy o pracę

Pobierz

Żadnego z tych rozwiązań kodeks pracy nie wskazuje ani nie zabrania.. Też mi się wydaje że nie ma.. Dodatkowo w powyższym nic nie mówi się o tym, iż umowy te muszą być zawarte z różnymi pracodawcami.. Jednakże takie rozwiązanie jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i wykonywany w podstawowym czasie pracy.Co za tym idzie, w przypadku zawarcia dwóch umów o pracę, z tytułu każdej z nich przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.. To korzystne rozwiązanie dla dwóch stron, jednak tylko wtedy, kiedy następuje w sposób zgodny z prawem.. W związku z tym jego uprawnienia pracownicze takie jak, np. urlop wypoczynkowy, dni wolne z tytułu .Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą Jeżeli pracodawca chciałby zatrudnić pracownika do wykonywania dwóch różnych prac, to jest to jak najbardziej możliwe.. Jedna umowa i kilka rodzajów pracyPrzepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania pracownika na dwóch różnych stanowiskach pracy w ramach jednej umowy o pracę, w związku z czym w opisanym przypadku byłoby to formalnie dopuszczalne.. 2/ SN nie wyklucza "dwóch stosunków", ale wskazuje, że musi to być sytuacja wyjątkowa.. Kodeks pracy nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę.. Co więcej, prawo nie określa maksymalnej liczby umów o prace, na których jednocześnie zatrudniony jest pracownik..

RE: Czy można mieć równocześnie dwie umowy o pracę?

Rozumiem że zapis o przekroczonej normie czasu pracy tez źle interpretuje bo dotyczy on pracy w 1 zakładzie pracy a nie sumy wielu zakładów pracy?Umowa o pracę i umowa-zlecenie u tego samego pracodawcy to rozwiązanie zgodne z prawem, o ile nie stosuje się go np. po to, by obejść przepisy dotyczące limitu nadgodzin.. Ewa Rempała 12 marca 2016Feb 16, 2022Feb 16, 2022Jak zauważył SN koncepcję dwóch stosunków pracy mógłby narzucić ustawodawca, jednak wobec braku podobnej regulacji należy założyć, że stronom wolno byłoby podpisać dwie umowy o pracę w przypadku, gdyby istnienie jednego stosunku pracy powodowało dysfunkcjonalność wzajemnej więzi prawnej.. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich.. Jeżeli podejmuje dodatkowe zatrudnienie w drugiej firmie, nie musi przy tym informować o tym pierwszego pracodawcy.. Trudno .Nie ma takiego zakazu a jak jest to niech ksiegowa wskaze.. Także i w tym przypadku rodzaj pracy wykonywany w ramach umowy podstawowej (pierwszej) musi być wyraźnie odmienny od rodzaju pracy uzgodnionego w umowie dodatkowej.Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwie umowy o pracę..

Czy dotyczą tylko jednej umowy, czy wszystkich?

3/ Udowodnienie tego, że sytuacja jest wyjątkowa, ciązy na pracodawcy - bo musi on obalić .Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności zawarcia przez pracodawcę z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę.. Umowę-zlecenie można zawrzeć wtedy, gdy uwzględnia zadania wykraczające poza zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę.. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach.. Równie dobrze może być to kilka etatów lub niepełnych etatów.. Zawarcie z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami.Czy należy założyć takiemu pracownikowi jedne akta osobowe?. Niemniej, niezbędnym jest dostosowanie warunków zatrudnienia do regulacji prawnych, o których mowa w artykule.. Odpowiedź: pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę, jeżeli jej przedmiotem będzie inny rodzaj pracy niż określony w dotychczasowym stosunku pracy, a jej wykonywanie nie będzie kolidowało z podstawowym zatrudnieniem pracownika.Zgodnie z art. 188 k.p. nie może przekroczyć 2 dni kalendarzowych, kalendarzowo ich nie przekracza..

Aug 28, 2020Według obowiązujących przepisów pracownik jak najbardziej może mieć dwie umowy o pracę.

Stosunek pracy charakteryzują więc: - odpłatność, - konieczność osobistego świadczenia pracy, - stosunek podległości pracownika wobec pracodawcy, - określenie czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę.Feb 2, 2021Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę.. Umowa zlecenie z innym pracodawcąW jednej firmie można wykonywać dwie różne prace zarówno na podstawie jednej umowy, jak i dwóch odrębnych.. Co do zasady więc - jeśli pracownik będzie wykonywał dwie różne rodzajowo prace - może mieć z jednym pracodawcą podpisane dwie odrębne umowy o pracę.W Polsce możliwe jest posiadanie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie z tym samym pracodawcą.. - Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy.Dwie umowy o pracę a składki ZUS Osoby pozostające w więcej niż jednym stosunku pracy mogą zastanawiać się, jak wygląda kwestia podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.. Jeżeli pracownik jest zatrudniony równocześnie na dwóch etatach, to z każdego stosunku pracy przysługują mu odrębne prawa i obowiązki.. Uzasadnienie: Stosownie do postanowień art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Wydawać by się mogło, że więcej niż jedna umowa o pracę z tym samym pracodawcą może naruszać normy czasu pracy..

Zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracyDwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą.

Jednakże - jak zazwyczaj - problem tkwi w szczegółach.. Może to nastąpić w wyniku: zawarcia jednej umowy o pracę, w ramach której zostaną określone dwa stanowiska pracy - zatrudnienie nie może przekroczyć pełnego etatu;Zawarcie więcej niż jednej umowy o pracę z tym samym pracodawcą jest jednak możliwe tylko wyjątkowo, w sytuacji gdy chodzi o dodatkowy rodzaj pracy, a więc wyraźnie inny niż ten uzgodniony w podstawowym czasie pracy (por. uchwała SN z 12 marca 1969 r., III PZP 1/69, OSN 1969/11/197).Nie jest więc naruszeniem przepisów prawa pracy zatrudnienie pracownika na dwie umowy o pracę, gdy każdy z zakresów zadań jest inny (na przykład na dwóch różnych stanowiskach.. Nie oznacza to jednak, że takiej możliwości nie ma..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt