Model pielęgnowania wg henderson

Pobierz

Florencja Nightingale urodziła się 12 maja 1820 r. we Florencji, w zamożnej arystokratycznej rodzinie angielskiej.. Pielęgnowanie to aktywność, którą ludzie inicjują i realizują osobiście w stosunku do siebie samych, aby otrzymać zdrowie i życie, oraz zapewnić sobie dobre samopoczucie.. Sen i odpoczynek 6.. Zdaniem Virginii Henderson: Doskonałość w .Teorie pielęgnowania w pigułce .. społeczno-kulturowe Zaburzenia w stanie zdrowia Stany szczególne - stan przedoperacyjny i pooperacyjny ZDROWIE wg V. Henderson Zdolność człowieka do samodzielnego zaspokajania potrzeb W sytuacji braku samodzielności - wspomaganie przez pielęgniarki w powrocie do zdrowia Na poziom zdrowia wpływa .Virginia Henderson zaproponowa ła w 1955 roku liniowy model pielęgniarstwa.. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała 8.. Należy do najpopularniejszych modeli opieki pielęgniarskiej stosowanych na świecie, jest też najczęściej wprowadzany w edukacji pielęgniarek i w praktyce pielęgniarskiej .. Kierowała projektami badawczymi dotyczącymi pielęgniarstwa, była autorką "Podstawowych zasad opieki pielęgniarskiej" przetłumaczonych na dwadzieścia języków.Virgnia Henderson stworzyła koncepcję modelu opartego na 14 uniwersalnych potrzebach życiowych jako podstawowych komponentów pielęgniarstwa.. Otrzymała gruntowne wykształcenie.Rozdział 1..

Proces pielęgnowania ; 3.

Hildegard Peplau - Model relacji międzyludzkich w pielęgniarstwie ; 5.. Ostatnie wyszukiwania.. Model pielęgnowania Virginii Henderson Do najważniejszych osiągnięć V. Henderson należy sformułowanie definicji pielęgniarstwa w 1955 roku, która została przyjęta przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek jako obowiązującą na całym świecie.. Autorki nawiązują do definicji pielęgnowania opracowanej przez V. Henderson i przyjętą w 1966r przez ICN.MODELE PIELĘGNOWANIA W OPIECE NAD PACJENTEM Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem cierpiącym na nadciśnienie, chorobę niedokrwienną Ewa Radwa ńska 1.. Ponownie zwróciła światu uwagę na pielęgniarstwo jego naukowość i humanizm.. W przedstawionym modelu opieki zadania pielęgniarki są oparte na idei procesu pielęgnowania wg Virginii .Model adaptacyjny - model opieki pielęgniarskiej stworzony przez amerykańską teoretyk pielęgniarstwa, Callistę Roy.Należy do najbardziej znanych modeli opieki pielęgniarskiej stosowanych i nauczanych na świecie..

Teoria pielęgnowania wg Dorotei Orem.

Jej prekursorska koncepcja nowoczesnego pielęgniarstwa jest aktualna po ponad stu latach.. Callista Roy - Model adaptacyjny ; 8.POBIERZ PLIK.. Spis treści 1 HistoriaWażne w działaniach pielęgniarki w przebiegu procesu pielęgnowania jest edukacja, udzielanie pomocy lub asystowanie pacjentowi w codziennych czynnościach podczas wystąpienia dolegliwości związanych z obecnością wrzodów.. Florencja Nightingale - U podstaw pielęgniarstwa Rozdział 4.. Hildegard Peplau - Model relacji międzyludzkich w pielęgniarstwie Rozdział 5.. Patomechanizm 3.Etiologia 4.Czynniki ryzyka 5.Postacie choroby niedokrwiennej 6.Obraz kliniczny 7.Diagnozowanie i leczenie 8.ProfilaktykaProces pielêgnowania jest ró¿nie definiowany.. Wirginia Henderson opisywa³a go jako uporz¹dkowany i systematyczny sposób okreœlania indywidualnych problemów cz³owieka, ustalanie planów ich rozwi¹zy-wania, realizowanie tych planów oraz ocenianie stopnia efektywnoœci osi¹ganej w rozwi¹zywaniu zdefi-niowanych problemów2.Ważne w działaniach pielęgniarki w przebiegu procesu pielęgnowania jest edukacja, udzielanie pomocy lub asystowanie pacjentowi w codziennych czynnościach podczas wystąpienia dolegliwości związanych z obecnością wrzodów.. W badaniach swoich starała się ustalić w oparciu o dane empiryczne (statystyczne) optymalne warunki powrotu do zdrowia ludzi chorych.proces pielęgnowania polega na realizowaniu następujących po sobie akcji przemyślanych i zaplanowanych, które są podejmowane w różnych sytuacjach zdrowotnych i dążą do osiągnięcia następujących celów: - pacjent może zaspokajać swoje potrzeby samodzielnie; - pacjent będzie odzyskiwał niezależność w procesach przystosowania się do ograniczeń …Model samoopieki - praktyczno-teoretyczny model opieki pielęgniarskiej stworzony przez amerykańską teoretyk pielęgniarstwa, Dorotheę Orem..

Proces pielęgnowania Rozdział 3.

Dorothea Orem - Model samoopieki / deficytu samoopieki ; 7.. Modele /teorie pielęgniarstwa Rozdział 2.. Opisany model pielęgnowania wszedł do światowego pielęgniarstwa.Jest zasadą na której opiera się dzisiejsze współczesne pielęgniarstwo.. Virginia Henderson 1897-1996Monika Biedroń model henderson urodziła się 30 listopada 1897roku kanas city, stanie missouri.. Rola pielęgniarki polega na niesieniu pomocy w rozpoznaniu i zaspokojeniu kilkunastu wyodrębnionych przez Henderson potrzeb, szczególnie w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie sam się z nimi uporać.Głównymi pojęciami modelu Virginii Henderson są: -fundamentalne ludzkie potrzeby, -biofizjologia, -kultura, -międzyludzkie interakcje i komunikowanie się.. Virginia Henderson - Unikatowe funkcje pielęgniarki ; 6.. Prezentowane diagnozy i interwencje pielęgniarskie uzależnione były od stanu zdrowia chłopca.Model został opracowany w 1980r.. Inspiracje w tworzeniu swojego modelu czerpała Roy z zajęć prowadzonych przez D. Pielęgnowanie ma także zapewnić czło- wiekowi spokojną śmierć.Proces pielęgnowania wg Orem 1.Określanie potrzeb i zdolności do samoopieki - określenie dlaczego konieczna jest opieka pielęgniarska ( w tradycyjnym procesie-gromadzenie danych) 2.Rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w zakresie samoopieki (diagnoza pielęgniarska)Model Doroty Orem koncepcyjny a) model koncepcyjny pielęgnowania Orem jest określany jako teoria samoopieki, czyli świadomej, wyliczonej aktywności ukierunkowanej na zaspokajanie określonych potrzeb, które w sposób celowy regulują integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostkiStworzyła pierwszy teoretyczny model pielęgnowania, a także instytucje, które pozwoliły wdrożyć go w życie..

Utrzymanie ciała w czystości i schludnego wyglądu 9.Koncentryczny model pielęgnowania wg Florencji Nightingale.

Pochodzi od autorów - Nancy Roper, Winifred W. Logan i Alison J. Tierney Został oparty na koncepcji pielęgnowania Virginii Henderson oraz hierarchii potrzeb Abrahama Maslova.. Dobieranie odpowiedniej odzieży i bielizny 7.. Został opublikowany w 1952 roku w Interpersonal relations in nursing-Stosunki międzyludzkie w pielęgniarstwie 90 lat od czasu opublikowania modelu Florencji Nightingale.. czasie ii wojny światowej podjęła działania na rzecz niesieniaWydalanie 4.. Jej publikacje i projekty badawcze przyczyniły się do promocji dobrych praktyk i zasad opieki.Do najważniejszych osiągnięć V. Henderson należy sformułowanie definicji pielęgniarstwa (1955) przyjętej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek jako obowiązującej na całym świecie.. On sam bowiem w stosunku do siebie, a także w stosunku do tych, którzy są od niego zależni (np. dzieci oraz inni jego bliscy .Wyszukiwanie: model pielęgnowania wg Virginii Henderson; model pielęgnowania wg Virginii Henderson - znaleziono 0 notatek, strona 1/0.. Florencja Nightingale - U podstaw pielęgniarstwa ; 4.. Teoria samoopieki albo deficytu samoopieki D. Orem ma u swoich podstaw jej stwierdzenie, że w zapewnieniu opieki nad zdrowiem człowieka najważniejszą rolę odgrywa on sam.. O co kaman?TEORIA PIELĘGNOWANIA VIRGINII HENDERSON W PRAKTY E PIELĘGNIARSKIEJ Karolina Adamczyk, Natalia alicka, Sylwia romka, Marta Domańska, Marta Domarecka, .. OMÓW TEORIĘ PIELĘGNOWANIA D. OREM.. Modele / teorie pielęgniarstwa ; 2.. E. Johnson na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz z własnej praktyki w .10.. Poruszanie się i zachowanie właściwej postawy ciała (chodzenie, siedzenie, leżenie, zmiana pozycji) 5.. Wnioski: Najczęściej wykorzystanym modelem pielęgnowania jest model wg D.Orem oraz F. Nightingale, natomiast model H. Peplau w praktyce stosuje 2/3 badanych pielęgniarek.. Dorothea Orem - Model samoopieki/deficytu samoopieki Rozdział 7.W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad ciężko oparzonym pacjentem skupiono się na zaspokojeniu jego zaburzonych podstawowych potrzeb w sferze biopsychospołecznej, opierając się na modelu pielęgnowania wg Henderson [16].. Virginia Henderson - Unikatowe funkcje pielęgniarki Rozdział 6.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt