1 3 elementy logistycznej obsługi klienta

Pobierz

Prawidłowy produkt.. Strategie tradycyjne i nowoczesne .23 2.4.. Zakres logistycznej .Logistyczna obsługa klienta składa się z trzech podstawowych elementów: 1.. Obsługa klienta na pierwszym poziomie postrzegana23 usług logistycznych, wybranego elementu obsługi klienta, doboru klienta.. Niezawodność 2.4.. Etapy procesu obsługi klienta Rozdział 2 Firma XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych 2.1.. Odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu oczekiwań klienta i wpływają na jego zadowolenieelementy transakcyjne, tj. czynniki bezpośrednio wpływające na realizację działań logistycznych w sferze manipulacji towarem (czas - dostawy od mo- mentu odebrania przesyłki do momentu odbioru przez klienta, niezawodność - okno czasu dostawy, odchylenie od momentu dostawy do 10%, wygoda - dostawa w systemie "drzwi-drzwi", komunikacja - przepływ …Mimo, że obsługa klienta nie ma jednoznacznej definicji, szeroko rozumiani dostawcy rozpatrują logistyczną obsługę klienta na trzech poziomach zaangażowania.. Fazy obsługi klienta 2.2.2.. Procesy wspierające cele.. Klient, konsument, odbiorca w sieciach i łańcuchach dostaw Rozdział 2.. Gwarancje.. Załatwienie reklamacji.. Popularyzowanie misji i polityki wśród klientów.. Przedstaw pojęcie obsługi klienta z perspektywy czynności logistycznych, standardów i filozofii działania.. Kolejnym elementem są rodzaje owej obsługi..

Elementy logistyczne obsługi klienta 2.3.

Metody wspomagające tworzenie strategii obsługi klienta w systemach logistycznych przedsiębiorstwa.27 Rozdział IIIKsiążka Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Do nich można zaliczyć obsługę.. Zakres obsługi.. Luki w obsłudze klienta ….. 20 Rozdział 2 Pomiar logistycznej obsługi klienta 2.1.Niezawodność logistycznej obs ługi klienta 32,50 -31,20 III.. Elementy te pozwalają na poprawę konkurencyjności, a zalicza się do nich[10]:Elementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot.. Ocena podmiotów w sieci dystrybucji 2.2.. Interaktywny model gospodarki .. czyli standardy (normy) wykonania podstawowych jej elementów, zgodnie z wymaganiami klientów; III.. Elementy transakcyjne: są to elementy obsługi, które odpowiadają za realizację obsługi klienta, w .Logistyczna obsługa klienta - elementy Strategie logistycznej obsługi klienta.. Pomiar, ocena, strategie.. Luki w obsłudze klienta 2.2.3.. Elementy obsługi klienta dzielą się na trzy grupy zgodnie z fazami obsługi klienta na: Elementy przedstransaksycjne: elementy fazy przedtransakcyjnej mają na celu przygotowanie bazy pod obsługę klienta.. Obsługę.. 5.Właściwa logistyczna obsługa klienta zajmuje drugie miejsce, zaraz po jakości produktu, wśród pożądanych atrybutów dostawcy i określa się ją jako najważniejszą funkcję systemu logistycznego..

Rodzaje logistycznej obsługi klienta.

Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Elementy logistycznej obsługi klienta 1.3.. Pojęcie strategii obsługi klienta i jej rodzaje .17 2.2.. Pomiar, ocena, strategie", s. 43 - 61; Królik R. (2015) Poziom obsługi klienta jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa, "Czasopismo Logistyka", nr 3/2015, s. 2570 - 2577; Autor: Tomasz Mirocha Kontrola jakości.. Elastyczność 2.5.. Progi i koszty obsługi klienta .12 1.5.. Obsługa klienta 2.2.1.. Fachowość/kompetencje pracowników logistycznej obs ługi klienta 28,89 -29,18 V. Empatia - znajomość potrzeb klientów 11,39 -22,32 Średnia ważona dla wszystkich obszarów -23,53 Źródło: Badania własne.Kramarz M.. Metody wspomagające tworzenie strategii obsługi klienta 31 5.. Strategie obsługi klienta ze względu na udział producenta w rynku .21 2.3.. Przygotowanie standardów obsługi klienta.Logistyczna obsługa klienta 1.. Misja w formie pisemnej i polityka obsługi klienta.. Obsługa klienta jako określone działania (customer service as an activity)..

Elementy logistycznej obsługi klienta ….. 12 1.3.

Dostosowanie do 1.. Pozycja konkurencyjna firmy Rozdział 3 Ocena poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie XYZ 3.1.Logistyczna obsługa klienta jest nie tylko podstawowym elementem zapewniającym dobrą komunikację pomiędzy producentem a nabywcą, ale również sednem zapewniającym istnienie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie współczesnej gospodarki, nie tylko w aspekcie logistycznym, ale również z punktu widzenia marketingu.1.. Dla tych przedsiębiorstw zostanie przeprowadzone badanieObsługa klienta a logistyka dystrybucji 1.. Om w wpływ poziomu logistycznej obsługi klienta na konkurencyjność przedsiębiorstwa.Według autorów jednej z pierwszych definicji obsługi klienta jej kompleksowy program powinien zawierać następujące trzy grupy elementów [9, s. 272-282 ]: • Przedtransakcyjne - związane są z przygotowaniem przedsiębiorstwa do obsługi klienta.. Metody badania zadowolenia klienta 38 6.. Elementy obsługi klienta 6 2.1 Czas 6 2.2 Niezawodność 8 2.3 Komunikacja 9 2.4 Wygoda 10 3.. Scharakteryzuj elementy programu .Elementy logistycznej obsługi klienta Elementy przedtransakcyjne - określona na piśmie polityka obsługi - dostarczanie klien-towi czytelnych de-klaracji obsługi - struktura organiza-cyjna firmy - elastyczność syste-mu dostaw - szkolenia i semina-ria Elementy transakcyjne - czas dostawy - dostępność produktów - elastyczność dostawElementy logistycznej obsługi klienta przedstawia tabela 1..

Pojęcie i znaczenie logistycznej obsługi klienta 17 2.

Jest to zbiór życzeń i oczekiwań klienta, co do towarów lub usług o postaci i.. Fazy obsługi klienta ….. 16 1.4.. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do poziomu logistycznej obsługi klienta.Oct 14, 2021Rola logistycznej obsługi klienta w sektorze usług hotelarskich 257 Rysunek 1.. Cele obsługi (pisemnie).. Elementy obsługi klienta 21 3.. Geneza powstania i zakres działania firmy XYZ 2.3.. Opisz jaki logistyczna obsługa klienta wpływa na konkurencyjność firmy.1.. Tworzenie efektywnej strategii obsługi klienta 49 Rozdział III - Charakterystyka analizowanej instytucji 1.1.5.. Obsługa klienta: podsumowanie 14 Rozważania na temat systemu logistyki dystrybucji nie będą pełne bez uwzględnienia obsługi klienta, ponieważ .Składniki obsługi klienta w systemie logistycznym dzielą się na: - przedtransakcyjne ( taktyka firmy odnosząca się np. do sprawności działań firmy) - transakcyjne ( termin wykonania zlecenia) - potransakcyjne ( naprawy, zabezpieczenie, reklamacje, zwroty).. Rynek produktów konsumpcyjnych w Polsce 2.2.. Komunikacja i wygoda1.4.. Definicja obsługi klienta 3 2.. Dokonanie transakcji (otrzymanie zapłaty) nie powinno być etapem końcowym i zrywającym proces zainteresowania klienta.. (2014) Logistyczna obsługa klienta, "Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Przedtransakcyjnych, których zadaniem jest przygotowanie firmy do realizacji procesu obsługi klienta.. Obecnie równie istotne są wszystkie elementy, które występują po zakończeniu transakcji.. Pomiar obsługi klienta 11 4. Wdrażanie standardów obsługi klienta 13 5. elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zam wienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4.. Spełnianie wymagań klienta 14,72 -18,70 IV.. Istota logistycznej obsługi klienta ….. 7 1.2.. Naprawy i odszkodowania.. Wyróżnia się następujące elementy przedtransakcyjne: a.. Jako &lozoę zarządzania i misję danej organizacji (customer service as a ma-nagement philosophy) zapewniającą jej odpowiednio .Rozdział 1 Logistyczna obsługa klienta i jej podstawowe charakterystyki 1.1.. Elementy obsługi klienta .14 Rozdział II Strategie logistycznej obsługi klienta 2.1.. Czas.. wzorców popytu.. Co to jest produkt logistyczny?. Elementy logistyczne obsługi klienta z perspektywy przedsiębiorstw 25 flagowych 26 Badanie elementów logistycznych obsługi klienta wymaga precyzyjnego zdefiniowania 27 populacji generalnej, która stanowić będzie podstawę wyznaczania próby badawczej.Zadanie: Pomiar poziomu logistycznej obsługi klienta Studium przypadku Wybrany sklep działający w branży e-commerce (krajowa sprzedaż butów i akcesoriów obuwniczych) współpracuje na zasadzie długookresowych umów z trzema przedsiębiorstwami kurierskimi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt