Wzór protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji

Pobierz

Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie: a) banknoty: Nominał Ilość sztuk Kwota w zł (1x2) Razem gotówka w banknotach b) bilon: Nominał Ilość sztuk Kwota (1x2) 5,00 2,00 1,00 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 Razem bilon .Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach budżetowych.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.. Skorzystaj z gotowego wzoru protokołu rozliczenia środków trwałych.. zm.) oraz art. 10 ust.. Pierwszy ogranicza się tylko do inwentaryzacji środków pieniężnych, drugi zawiera wyniki szerszej kontroli.. 1 stycznia 2014 r. Księgi rachunkowe.. Skorzystaj z gotowego wzoru protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.. Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacjiDokument Microsoft Word29 KB.pieczęć firmowa , ARKUSZ SPISU Z NATURY NR Rodzaj inwentaryzacji Sposób przeprowadzenia Data rozpoczęcia o godz.. W oparciu o zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Michałów z dnia 26 września .. i druki ścisłego zarachowania - protokół z inwentaryzacji sald kont jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy w Michałowie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.Polska Izba In Ŝynierów Budownictwa 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 NIP: 525-22-54-990 Wzór nr 1 Wzór protokołu z rozliczenia ró Ŝnic inwentaryzacyjnych Protokół z rozliczenia ró Ŝnic inwentaryzacyjnychSporządzanie protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury, Sporządzenie sprawozdania z przebiegu spisu z natury, Przygotowanie planu inwentaryzacji majątku w porozumieniu z głównym księgowym i kierownikiem jednostki, Przeprowadzenie spisu z natury..

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji.

Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia .Stwierdzam prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji i jej zgodność ze stanem faktycznym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do pracy zespołu spisowego z tytułu ustaleń zawartych w spisach dołączonych do niniejszego protokołu oraz ponoszę odpowiedzialność za powierzone mi mienie.. Skorzystaj z gotowego wzoru protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.Przedstawiono dwa wzory protokołów z inwentaryzacji kasy.. § 13 Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia i potwierdzenia stanu księgowego wymaganaProtokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald.. Kliknij aby zobaczyć ilustrację.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.. 1 stycznia 2014.. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku.. Wzór protokołu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji składników majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.. przed dniem 1 stycznia 1951 r. - według cen bieżących bez uwzględnienia stopnia zużycia; przy wycenie przedmiotów nabytych w roku 1950 należy za podstawę przyjąć ceny według dokumentu nabycia z uwzględnieniem przerachowań kwot z miesięcy styczeń-październik 1950 r. w stosunku 3/100.Jak przeksięgować zniszczone towary w KPiR?.

Wzór protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w kasie KG PSP.

Do obowiązków członków komisji inwentaryzacyjnej należy:Załącznik nr 13 do instrukcji inwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ Katowice, dnia………………………r PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA INWENTARYZACJITytuł dokumentu: Protokół z inwentaryzacji środków trwałych (Arkusz spisu z natury) Liczba stron: 1.. Specyfikacja sald poszczególnych należności podlegających uzgodnieniu - wymienionych z podaniem nazw kontrahentów i numerów ich kont szczegółowych, prowadzonych w ramach poszczególnych kont syntetycznych, kwot należności i wymagalnych terminów płatności - dla .Podstawa prawna podjęcia kontroli (ustawa, rozporządzenie): art. 111 ust.. Szkoda powstała z przyczyn niezależnych od podatnika może być kosztem podatkowym, wobec tego konieczne jest odpowiednie przeksięgowanie w KPiR z datą sporządzenia protokołu zniszczenia towaru.Wartość zniszczonych towarów na podstawie sporządzonego protokołu wyksięgowuje się z kolumny 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów .. A A A.Obowiązkowa treść protokołu z przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald.. Dodatkowe informacje.Wzory‧Specyfikacja do fakturyWZORY DOKUMENTÓW DOKUMENTY KSIĘGOWE.. Dodano: 1 stycznia 2014.. 818 821 837 846 861.Skorzystaj z gotowego wzoru protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.Komentarze ..

W trakcie inwentaryzacji przeprowadzane są kontrole.

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: 1.. Wzór 1.. Data zakończenia o godz. osoba odpowiedzialna materialnie nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej Protokół Nr z inwentaryzacji gotówki w kasie w dniu Przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Kierownika Jednostki nr Osoby uczestniczące w Inwentaryzacji : - przewodnicząca .Objęte spisem z natury składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury o nr 1- 24, 27-45, 47-54, 55-80, 82-87, 89-97, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.. WZORY DOKUMENTÓW DOKUMENTY KSIĘGOWE.. - przewodniczący.. Wzór 2.Inwentaryzacja 2007 - niezbędne druki i wzory dokumentów.. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji wzór - Oficyna FK Z nami przepisy są po Twojej stronie16.. Materiały z przeprowadzonej inwentaryzacji winny być trwale zgrupowane i przechowywane przez 5 lat.. Inwentaryzacja należności i zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów drogą uzyskiwania potwierdzeń sald.. na posiedzeniu w dniu .. dokonała następującego rozliczenia: a)Wzór dokumentu protokółu z inwentaryzacji powinien zawierać: datę i miejsce, dane organizacji, tytuł, skład komisji, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu..

Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie.

- członek.. Nr 11.Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr.. zamkniętego w dniu.. 1 stycznia 2014.. Uprawnionymi do przeprowadzenia takiej kontroli są: główny księgowy, dyrektor biura, komisja rewizyjna, kierownik jednostki - członkowie zarządu5.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Kliknij aby zobaczyć ilustrację.. Po zakończeniu inwentaryzacji zespół spisowy sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji - wzór nr 12, 17.. - Akty Prawne.. Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji w tej placówce zostały przeliczone .z inwentaryzacji pełnej przeprowadzonej w obiektach będących własnością Gminy 1.. *Po zatwierdzeniu protokołu na jego podstawie sporządza się odpowiednie dowody w celu ujęcia wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych jednostki: PK - "Polecenia księgowania" dotyczące korekt błędnych zapisów księgowych i zdjęcia z ewidencji nakładów na inwestycje trwale zaniechane,Skorzystaj z gotowego wzoru protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.. - członek.. Formularz protokołu inwentaryzacyjnego dokumentuje opis przebiegu inwentaryzacji, strony arkuszy spisowych od - do , wnioski oraz podpisy członków komisji.. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.Wzór protokołu stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt