Opinia studenta o praktykach przykład

Pobierz

Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi, ale i całym personelem szkoły.Praktykantka umiejętnie nawiązywała właściwe kontakty interpersonalne z dziećmi.. Wydział Chemii.. Wydział Filologiczny.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Instrukcja organizacji i realizacji praktyki obowiązkowej (PDF, 840 KB) Oświadczenie Studenta (DOC, 77 KB) Oświadczenie Studenta (DOCX, 39 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej - Administracyjnej (DOC, 70 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej .programu kształcenia:.według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika placówki.. W wymiarze 120 godzin.. dane osoby opiniującej.Plik opinia o przebiegu praktyk.doc na koncie użytkownika korciao • folder praktyki pedagogiczne • Data dodania: 1 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Relacje praktykantki z uczniami rozwijały się harmonijnie.. Studentka dała się poznać jako osoba solidna i zaangażowana w swoją pracę.. odbywała praktykę studencką w Punkcie Przedszkolnym ………………………………… w……………… w terminie od …………….. do ………………….. Atmosfera podczas praktyki była życzliwa, co sprzyjało otwartości dzieci w stosunku do praktykantki..

Łask Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum dla studenta fizyki Hanna Dulik.

Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.WZÓR: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ (DOCX, 97 KB) WZÓR: KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ (DOCX, 97 KB) WZÓR: KARTA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W OBSZARACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (DOCX, 100 KB) II rok I-go stopnia SOCJOLOGIA - studia stacjonarne, profil - ogólnoakademickiStudentka podczas praktyki pedagogicznej wykazała się zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością.. Przychodziła na zajęcia punktualnie, żadnego nie opuszczając.. Prowadzone zajęcia były obserwowane przez opiekuna praktyk.. Zawsze była przygotowana i sumiennie wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków.. Obserwowała także zajęcia związane z realizacją treści zawartych w programie własnym nauczycielki.Pani Klaudia Skrzyńska-Szczechowicz dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, zaangażowana, wykazująca wysoką kulturę osobistą i empatyczna.. e-mail: Praktyki pedagogiczne: tel.. Wyczerpująco i umiejętnie prezentuje nowe treści.Opinia z przebiegu praktyki studenckiej Danuta Miętka.. Cele zajęć przedstawia trafnie..

Każda opinia (o pracowniku, uczniu, prawna…) powinna zawierać takie elementy jak: miejsce i datę pisania opinii.

Biała Podlaska Plan praktyki pedagogicznej Ewa Maliczak.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była [uzupełnij].. Pan X odbywał praktykę zawodową w okresie 13.04 - 10.05.. Jej stosunek do uczniów charakteryzuje życzliwość, otwartość i opanowanie emocjonalne.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.. Umiejętność tworzenia, przyjaznego klimatu w czasie zajęć organizowanych i dowolnych, pozwalała na budowanie atmosfery sprzyjającej rozbudzaniu ciekawości, wrażliwości i .Opinia o praktykantce.. W trakcie praktyki studentka hospitowała lekcje z zakresu języka polskiego w klasach I - IV Technikum, a także w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej.. Praktykant odznaczał się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, kreatywnością i zmysłem organizacyjnym.. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraPraktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz wspólnie z nim dokonywała szczegółowej analizy i oceny ich przebiegu.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Ponadto odznaczała się dużą.. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii oraz w zajęciach terapii logopedycznej..

• Zapoznałam się z zagrożeniami wypadkowymi ...podam przykładową opinię.. nie z salonu ale może się przyda :->.

i Administracji.. Przedłożenie harmonogramu przebiegu praktyk Dyrekcji Szkoły.. ROK ZAŁOŻENIA.. Strumień Opinia za odbyte praktyki Magdalena Grzegorek.. Umiała nawiązać kontakt z uczniami i pracownikami ośrodka.. W efekcie pani Anna uzyskała dyplom z wyróżnieniem.Student przedstawiał wcześniej przygotowany przez siebie konspekt, który był wspólnie omawiany i w miarę potrzeb nanoszono poprawki.. Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ęGospodarka przestrzenna - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI.. Wymagania wobec nich formułuje jasno, nagradza pochwałami.. Dec 23, 2021Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Praktyka obejmowała zapoznanie się z dokumentacją szkolną i przedszkolną, obserwację i prowadzenie zajęć w grupie 3-4-latków i 5-latków.Na początku praktyki zostały omówione i określone główne punkty jej przebiegu.Opinia opiekuna praktyki o studencie odbywającym praktykę Ocena studenta(tki) ..

: +48 77 442 35 22 e-mail ...Jan 28, 20211.Opracowanie planu przebiegu praktyki studenckiej: a) harmonogram hospitacji b) harmonogram zajęć prowadzonych przez studenta 2.

Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wrazRelacje praktykantki z dziećmi rozwijały się harmonijnie.. Moja współpraca z nią układała się pomyślnie.Komentarze Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w [uzupełnij], w terminie [uzupełnij].. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.Jej postawa wobec uczniów charakteryzowała się życzliwością, spokojem, otwartością i ciepłem, ale przy tym potrafiła podporządkować sobie energiczny zespół dzieci.. Podsumowanie przebiegu praktyki.. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.. Mrzeżyno Ocena pracy studentki po odbytej praktyce zawodowej Justyna Chazan.. Jej stosunek do wychowanków, charakteryzował się życzliwością, otwartością i opanowaniem.. Spotkania uzupełniające.Pani ………….. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .np.punktualny, merytorycznie przygotowany itp. 11.. Praca uzyskała bardzo dobrą ocenę komisji egzaminacyjnej.. : +48 77 442 35 07 Praktyki zawodowe: tel.. Jastrzębie Zdrój,18 X 2010r.. Jastrzębia GóraOto przykład, w jaki sposób może być wypełniona karta praktyk - oczywiście zawarte w niej informacje powinny odpowiadać faktycznym umiejętnościom ;) : 1) OPIS NABYTEJ WIEDZY: W wyniku odbytej praktyki: • Posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt