Urząd miasta wydział ochrony środowiska

Pobierz

Pokój: 107-108 (I piętro) E-mail: .. Plac Wolności 7-8 45-018 Opole .. Urząd Miasta Opola ul. Rynek 1A 45-015 Opole 77 45 11 800 urzad [at .Urząd Stanu Cywilnego.. Fax: Budynek: ul. Wyzwolenia 30.. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.. 95 7355 702, 95 7355 986, 95 7355 808, 95 7355 811 - wydawanie decyzji i przyjmowanie zgłoszeń dot.. Wycinka drzew, pielęgnacja tel.. 32 324 80 65 Mail: .. 171. ł Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. Akapit nr 1 - brak tytułu.. Opracowanie powstało w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku, a jego autorką jest Anna Matwiejuk.. Marzanna Proszowska - Naczelnik tel.. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGS) należy w szczególności: Realizacja polityki Miasta w zakresie gospodarki lokalowej, w tym przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.Działalność: wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, opinii w zakresie ochrony .Strona wykorzystuje pliki cookies.. 95 7355 810 - decyzje środowiskowe.. Biuro Obsługi InteresantaWójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.Wydział Ochrony Środowiska..

Zakres działania:Ochrona środowiska.

77 45 11 940 - pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na .Ptaszyńska Magdalena.. Wydział Ochrony Środowiska UM Otwock (w skrócie WOŚ) Naczelnik Wydziału: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud.. Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne Naczelnik: Iwona Gejdel, tel.. Wymiana pieców.. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.. Drukuj stronę otwiera się w nowym oknie.. 77 45 11 910 77 54 11 375 - REFERAT POZWOLEŃ I UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH.. Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew.. urząd miejski; dla przedsiębiorcy; kultura; historia; oświata; odpady komunalne; rada miejska; młodzieżowa rada konsultacyjna; zdrowie i pomoc społeczna; gospodarka nieruchomościami; konsultacje społeczne; organizacje pozarządowe; miasta partnerskie; serwis europejski; dokumenty strategiczne; sport; ochrona środowiska; rozkład jazdy komunikacji miejskiejWydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. 95 7355 703 - powietrze i hałas.Wydział Środowiska.. (48) 3620 673. e-mail: .. Inspektorzy.. p.o. dyrektora Małgorzata Pietraszewska.. Adres: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk.. śmieci, kody na worki: (22) 760 70 17 (ul. Wołomińska 1, pokój nr 7 - parter) Czyste powietrze, dotacje do pieców: (22) 760 70 23.Urząd.. Otworzy się w nowym oknie.. Dyrektor: Natalia Marcinkiewicz.. Załatw sprawę w wydziale ..

Ochrona środowiska.

Godziny przyjęć mieszkańców: poniedziałek - piątek 10:00-14:00 (po telefonicznym uzgodnieniu 22 443 68 60) W zakresie ochrony przyrody do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:Wydział Ochrony Środowiska realizuje w szczególności zadania z zakresu: pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów; usuwania odpadów przemysłowych i remontowo-budowlanych z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania; usuwania azbestu z terenu miasta Lublin;Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy: ochrona przyrody i środowiska; ochrona i .Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. Kierujący komórką: Zdzisław Zdanowski.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. ul. Wołomińska 3.. 77 45 11 910, dotacje na usuwanie azbestu, monitoring jakości powietrza pok.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.. adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.. Deklaracje dot.. ul. Kilińskiego 30 pok.. Pokój: 32Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy: 1..

Kategorie Aktualności Edukacja Ochrona środowiska Gospodarka Komunalna.

Stanowisko: Zastępca Naczelnika E-mail: Wydział skrót: OŚ Wydział: Wydział Ochrony Środowiska Telefon: +48 33 842-91-82 Wew.. Decyzje środowiskowe.. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Rokicka e-mail: .. Otworzy się w nowym oknie.. Zwierzęta.. 217, 218, 225, 513, 558 pokoje: 12, 13, 17 (parter)Sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwem realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w następujących lokalizacjach: Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole: - dotacje na wymianę ogrzewania pok.. Referat gospodarowania odpadami komunalnymi: tel.. Siedziba ul. Rynek 7.. Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji tel.. Sekretariat Wydziału : Monika Szymankiewicz (032) .Ukazała się kolejna publikacja z cyklu "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku" poświęcona porostom.. Programy wojewódzkie i ogólnopolskie.. Naczelnik 24 253 11 61.. Do zadań Wydziału należy: 1. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku,Podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności: 1) realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach Rady Miasta dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie dzia-łania Wydziału,Wydział Środowiska..

Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach i informacjach dotyczących środowiska.

Usuwanie azbestu.. wew.Wydział Ochrony Środowiska Do zakresu działań Wydziału Ochrony Środowiska należą: 1) prowadzenie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego gminy, 2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością .Wydział Ochrony Środowiska.. Naczelnik Wydziału: Eugeniusz Malinowski.. Usuwanie/przesadzanie drzew i krzewów.. Decyzje środowiskowe tel.. 3.WYDZIAŁ.. Poczta elektroniczna sekretariatu: .. Plac Wolności 7-8 45-018 Opole.. 1.Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który podlega Z-cy Burmistrza Miasta należy w szczególności: 1) przeprowadzanie postępowań w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA .. 77 54 17 505 / 508 / 509 - REFERAT PLANOWANIA I FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA.. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz kontroli nad wykonywanymi pracami geologicznymi.. 4060, 4061. e-mail: ł Ochrony Środowiska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt